Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2013

insidejuliet
21:09
1775 dbe4
insidejuliet
21:04
1661 e5f1
Reposted byrutkajestsupermayamouse
insidejuliet
21:03
1623 b29b
Reposted byfantazjaasiek03inkaczthe-devil-insideScanelka

March 25 2013

insidejuliet
22:50
9685 15db
Reposted fromretaliate retaliate

March 07 2013

22:44
22:44
4999 17d9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianadelle nadelle
insidejuliet
22:44
- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda.
— M. Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla vianadelle nadelle
insidejuliet
22:44
On już nie napisze. Zrób coś dla siebie, połóż się spać i śnij o kimkolwiek innym. On nigdy nie napisze...
— dla wszystkich kobiet czekających na wiadomość, która nigdy nie nadejdzie
Reposted fromdepresja depresja vianadelle nadelle
insidejuliet
22:43
Potrzebuję Ciebie, a nie wspomnień po Tobie.
Reposted frommefir mefir viafollowyourdreams followyourdreams
insidejuliet
22:43
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viafollowyourdreams followyourdreams
insidejuliet
22:43

February 25 2013

insidejuliet
02:15
7838 5044
Reposted fromsocks socks viaindigeste indigeste
insidejuliet
02:14
1248 1cd6
Reposted fromzielono zielono viazapiski zapiski

February 24 2013

insidejuliet
00:08
1226 d28e
Reposted frommsto msto vianadelle nadelle
insidejuliet
00:08
6948 b9a9
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
insidejuliet
00:08
Reposted fromsowaaa sowaaa vianadelle nadelle
insidejuliet
00:06
Reposted fromcouples couples vianadelle nadelle
insidejuliet
00:05
1166 b89a
Reposted fromintrigante intrigante vianadelle nadelle
insidejuliet
00:05
7502 e5be
Reposted frommaliwa maliwa viafenoloftaleina fenoloftaleina

February 23 2013

insidejuliet
23:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl